Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott, a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt.
-->

Hulladékos ABC

Átrakóállomás

A települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják.

Biohulladék
Háztartásokban keletkező, nagy szervesanyag-tartalmú hulladék, mely a zöldhulladékhoz hasonlóan (anaerob, vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével); komposztálással, vagy biogáztermeléssel is kezelhető.

Csomagolási hulladékok
Fogyasztási célból forgalomba hozott termékek csomagolására használt hulladékká vált összetevője. Anyaga a legkülönbözőbb lehet (műanyag, fa, papír, fém, üveg, textil, kompozit (pl. Tetra-pak), egyéb). Legnagyobb része egyutas, újrahasználatra, újrahasznosításra szánt hányada elenyésző.

Csurgalékvíz
A lerakott hulladékból természetes anaerob folyamatok következtében alakul ki. Veszélyes hulladéknak minősül. Nehézfém-tartalma és egyéb toxikus (mérgező) összetevői miatt különleges kezelést igényel.

Depónia
Depóniagáz
A hulladéklerakókon anaerob körülmények között keletkező gáz. Hazai jogszabályokban hulladéklerakó-gázként definiálják.

Egészségügyi hulladékok
Kórházakban és más egészségügyi intézményekben keletkező, jórészt patogén (fertőző) anyagok. Az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet szerint egészségügyi hulladéknak kell tekinteni az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagokat, a veszélyes hulladékokat és a települési szilárd hulladéknak megfelelő hulladékokat is. Veszélyes hulladékoknak számítanak. Ártalmatlanításukra egyes kórházak saját égetőberendezéssel rendelkeznek.

Elektronikai hulladék, elhasználódott háztartási gépek
A lakossági használatból kivont, elhasználódott, elektromos árammal működő berendezések. Heterogén (vegyes) összetételű hulladékok, sokféle anyagi minőségű alkotóelemből állnak. Egészséget károsító anyagokat (főleg fémeket) tartalmaznak, ennélfogva veszélyes hulladéknak számítanak. Az elektronikai hulladékok lakossági hulladékgyűjtő udvarainkban leadhatóak, illetve egyes műszaki cikkeket forgalmazó áruházakban az e célra rendszeresített
konténerekben elhelyezhetőek. Új műszaki cikkek vásárlása esetén az elektronikai hulladékot a forgalmazó köteles visszavenni.

Emisszió
Légszennyező anyag levegőbe juttatása. A hulladék égése során (mint megannyi ipari tevékenységből) füstgázok keletkeznek.A modern technológiák alkalmazásával a füstgáz szennyezőanyag tartalma a jogszabályban előírt határértékek alatt maradnak.

Égetési maradékanyag (salak)
A települési szilárd hulladékok termikus hasznosítása (égetése) során képződik. Mennyisége az elégetett hulladékhoz viszonyítva kb.20-25 %. A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben a keletkező salakot (nem veszélyes hulladék) hulladéklerakón napi takarásként használják. Hasznosítási lehetőségek: Nyugat-európai példák alapján előkezelés után útépítésnél töltések készítésére, alapozásra használható fel.

Építési-bontási (inert) hulladék
Az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég el, illetve más fizikai, vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés, vagy emberi egészségkárosodás következne be, továbbá csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus (mérgező) hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

Hasznosítás: beton-adalékanyagként lehetséges, továbbá használható építőelemek, zajvédő falak gyártására, útépítésnél gödrök feltöltésére.

Fáradtolaj és csomagolóanyagai
A hulladékolajok zöme gépjárművek és hidraulikus rendszerek olajcseréjénél keletkezik. Az olajforgalmazó cégek, különösen a termékdíj törvény megjelenése óta, különös gondot fordítanak a fáradtolaj visszagyűjtésére. Veszélyes hulladéknak számítanak. E hulladékfajták szintén leadhatóak lakossági hulladékgyűjtő udvarokban.

Fehér üveg
Italos és egyéb színezetlen üvegek, mint pl. befőttes, parfümös, a lakossági szelektív
gyűjtőszigeteken található fehérüveg-gyűjtőedényeibe dobhatóak, valamint a Társaságunk által üzemeltetett lakossági hulladékgyűjtő udvarokba is be lehet vinni. Ugyanakkor nem dobható az edényekbe: tükör, ablaküveg, villanykörte, szemüveg, nagyító, drótszövetes üveg, kerámia, porcelán, neoncső. Ez utóbbi hulladékfajtát a hulladékgyűjtő udvarainkban átveszünk.
Hasznosítás: anyagában történő hasznosítás üveggyártás, üveggyapotként való alkalmazása, újrahasználata esetén aprított formában be lehet építeni a készülő új utakba.

Fém italdoboz
Fém csomagolódobozok (üdítős, sörös, konzerves stb.). A szelektív fémgyűjtő edénybe dobhatóak továbbá háztartási kis fémhulladékok (pl. evőeszközök stb.), illetve konzerves, kutya- illetve macskaeledeles dobozok is (kimosott állapotban). Ezeket a hulladékfajtákat Társaságunk átveszi a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is.
Hasznosítás: anyagában történő hasznosítása a fémgyártás során, annak beolvasztásával valósul meg.

Füstgáztisztítási maradékanyag
A települési szilárd hulladékok termikus hasznosítását (követő füstgáztisztítási technológiából származó anyagok. A Hulladékhasznosító Műben jelenleg kétféle, külön gyűjtött és tárolt füstgáztisztítási maradék keletkezik.. Együttes mennyiségük az elégetett hulladékhoz viszonyítva kb. 2-3%. A pernye a ciklonokban leválasztott nagyobb szemcséjű, míg az un. maradékanyag a félszáraz füstgáztisztítási technológia során az abszorberből távozó finom szemcséjú por. Jelenleg ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért speciális szabályok vonatkoznak a kezelésükre.

Gázmotor
A bio- illetve depóniagáz hasznosítására szolgáló berendezés, mely a rávezetett gáz energiáját elektromos energiává alakítja át, ami ökoáramnak (zöldáramnak) minősül.

Gumihulladék
Kegnagyobb hányadát a használt gumiabroncsok teszik ki, melyek lerakással történő kezelése Magyarországon 2005 óta tilos. Hasznosítás: történhet felújítással, újrafutózással, anyagában történő hasznosítással (granulálás, őrleménygyártás), energetikai hasznosítással (tüzelőanyag, pirolízises hasznosítás), ill. egyéb módokon is (gátépítés, töltések és mesterséges zátonyok készítése, mezőgazdasági alkalmazás, talajtakarás, stb.)

Használt akkumulátorok
Veszélyes hulladéknak számít. A sav-ólom akkumulátorok begyűjtése és hasznosítása országosan megoldott. A használt akkumulátorok lakossági hulladékudvarokban leadhatóak. Teljes mennyiségük külföldre kerül, ahol hasznosításukra sor kerül.

Használt sütőzsiradék
NEM veszélyes hulladék. A háztartásokban keletkezett főzésre, sütésre használt sütőzsiradékok a lakossági hulladékgyűjtő udvarainkban leadhatóak.
Hasznosítása: szappankészítés.

Hulladék
Azon anyagok, használati tárgyak, amelyek az adott helyen feleslegessé válnak, tulajdonosuk meg kíván válni tőlük. Jellemzőjük továbbá, hogy kezelést igényelnek, amely történhet újrahasznosítással, lerakással, termikus hasznosítással, stb.

Hulladékégetés
Szakmai körökben hulladékégetésről akkor beszélünk, ha ellenőrizetlen körülmények között történik a termikus reakció. Pl. tarlóégetés, avarégetés. Ilyenkor nincs lehetőség az égetés folyamatába beavatkozni ( hőmérséklet, tartózkodási idő) nem befolyásolható)
Gyakran előfordul, hogy a könnyebb és közérthetőbb kifejezés érdekében akkor is a hulladékégetés szót használjuk, ha hulladéktüzeléséről beszélünk.

Hulladékgazdálkodás
Az a tevékenység, amely a hulladék káros hatásainak lecsökkentésére, ill. kizárására irányul, melynél kívánalom a hulladék keletkezésének megelőzése, lehetőség szerinti elkülönített gyűjtése és hasznosítása, valamint a nem hasznosítható frakciók környezetbarát elhelyezése.

Hulladékgyűjtés
A hulladék összeszedése és rövid ideig történő tárolása a hasznosítás vagy ártalmatlanítást megelőzően.
Hulladékgyűjtő sziget (lakossági szelektív gyűjtősziget)
A háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, (főként csomagolási hulladék) elkülönítetten gyűjtött, egyes háztartási hulladékfrakciók begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

Hulladékgyűjtő udvar (lakossági hulladékudvar)
Az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd hulladék bizonyos frakciói, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott zárt
gyűjtőhely.

Hulladékkezelő telep
A települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.

Hulladéklerakó
A települési szilárd hulladék végleges elhelyezésére szolgáló, megfelelő természetes és műszaki védelemmel ellátott létesítmény.

Hulladéklerakó-gáz
lásd: depóniagáz

Hulladéktüzelés
A hulladék elégetése speciálisan kialakított tüzelőberendezésben oxigén jelenlétében, folyamatos kontrol alatt történik úgy, hogy a tüzelés paraméterei szabályozhatók legyenek. A szabályzás eredményeként tökéletes kiégésre és az emisszió minimalizálására törekszenek.

Hulladéktüzelésű fűtőerőmű (Hulladékégető mű)
Minden olyan műszaki létesítmény és hozzátartozó felszerelés, amely a hulladékok, égetésére létesült és az égetéskor keletkező hőt jó hatásfokkal hasznosítják A meghatározás magába foglalja a telephelyet, azégetőegységet, a hulladék fogadására, tárolására szolgáló egységet, a helyszíni előkezelő létesítményeket, a hulladék-, tüzelőanyag- és levegőellátási rendszereket, a kazánt, a füstgázkezelő berendezéseket, a maradékanyagok és a szennyvizek kezelésének és tárolásának helyszíni létesítményeit, a kéményt, a kürtőt, az energiatermeléshez szükséges erőgépeket az égetés folyamatának szabályozását, valamint az égetés körülményeinek mérését
és regisztrálását szolgáló eszközöket és rendszereket (monitoring);

Imisszió
A különböző tevékenységek során (ipar, közlekedés, stb) kibocsátott szennyező anyagoknak a talajközeli levegőben kialakult koncentrációja (viszonyított mennyiség).

Inert hulladék
lásd: építési-bontási hulladék

IPPC engedély:Egységes környezethasználati Engedély
A jelentős környezeti hatással rendelkező üzemek csakis ilyen engedéy alapján végezhetik tevékenységüket. A hatóság pontosan meghatározza benne azokat a kötelezettségeket és elvárásokat, melyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy az üzem működhessen. Füstgáztisztítás: fizikai és kémiai eljárásokat alkalmazó technológiák összessége, mely eredményeként az égés során keletkező füstgázok szennyezőanyagait olyan szintre csökkentik, hogy az a környezetbe bocsájtható legyen. A füstgáztisztítás eredményességét folyamatos füstgázelemző rendszer méri és regisztrálja. Az eredményeket a technológia működtetéséhez valamint tájékozattási célra használják fel. lsd. ábra
Italcsomagoló kartondoboz (Tetra Pak)
Főként tej és egyéb tejtermékek, valamint különféle gyümölcslevek csomagolási hulladékai. A lakossági hulladékgyűjtő udvarok, valamint a hulladékgyűjtő szigetek papírgyűjtésre rendszeresített konténereiben elhelyezhetőek. Heterogén összetételük problémát okoz feldolgozásuknál.

Kiselejtezett gépjárművek
Erősen leromlott állapotú, amortizálódott, törött gépjárművek, amelyeket a forgalomból véglegesen kivontak, rendszámukat leadták. Kezelésük (szétbontásuk) az erre a célra szolgáló autóbontókban történik bontásos vagy aprításos technológiával.

Komposzt
A komposztálási eljárás végterméke, amely tápanyagtartalma révén a talaj termőképességének fokozására használható.

Komposztálás
Nagy szervesanyag-tartalmú zöld- és biohulladék biológiai lebontással történő kezelése levegő jelenlétében (aerob folyamat) baktériumok segítségével. A közszolgáltatás keretében – Budapest lakosságától – járatrendszerben begyűjtött zöldhulladék-mennyiséget Társaságunk saját telephelyén komposztálja.

Kompozit
Többféle anyagból álló csomagolási hulladék (pl. Tetra Pak).

Lerakás
A hulladék kezelése megfelelő természetes és műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakóban. Célja a hulladék környezetterhelő hatásának a lehető legminimálisabb szintre való csökkentése.

Lerakó
lásd: hulladéklerakó

Lom
A háztartásokban keletkező nagydarabos hulladékok. Pl. elhasználódott bútorok,
elhasználódott használati tárgyak A háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el. Társaságunk a közszolgáltatás keretében belül (Budapesten) évente egyszer szervezett akció keretében elszállítja és ártalmatlanítja a lomokat.

Másodnyersanyag
A begyűjtött hulladékok azon része, amely felhasználható egy újabb termék gyártási folyamatának alapanyagaként (pl. megtisztított műanyag darálék felhasználható műanyag játékok készítéséhez).

Műanyag hulladék
Üdítős, ásványvizes PET-palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai (samponos, habfürdős stb.), tejes, joghurtos pohár, margarinos doboz, csak kimosva, a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre lehet elvinni. A háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.) a szelektív gyűjtőszigetekre, illetve a hulladék udvarokba vihető el. Nem dobható a műanyaggyűjtő edénybe zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakon, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag, hungarocell, CD-lemez, magnó- és videokazetta, egyéb műanyagnak ítélt hulladék (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott.
Hasznosítás: Anyagában történő hasznosításkor többek között műszálak készítéséhez használják (pulóver) fel.

Növényvédő szerek és csomagolásaik
A növényvédő szerekből nem keletkezik veszélyes hulladék, mivel szavatosságuk lejárta előtt vagy felhasználásra kerülnek, vagy pedig szavatosságuk lejárta után az FNTSZ (Fővárosi Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat) bevizsgálja azokat. Ez utóbbi esetben a Szolgálat az égetésüket, illetve az előírttól eltérő dózisban való felhasználásukat rendelheti el. A növényvédő szerek csomagolóanyagai a növényvédő szerek használata után lehetnek veszélyes hulladékok, illetve lehetnek nem veszélyes hulladékok. Minden olyan csomagolóanyagot, amely a növényvédő szerekkel érintkezett, veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

Papírhulladék
Újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz.
A szelektív hulladékgyűjtő sziget papírgyűjtő konténerébe a felsoroltakon kívül dobhatóak még italos Tetra Pak dobozok is (üresen, kiöblítve). Higiénés okokból ellenben nem dobható a papírgyűjtő tartályba használt papírzsebkendő, szalvéta, illetve élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírok.
Hasznosítás: Papírgyártásban újrapapírt, építőiparban gipszkartont készítenek belőle.

PCB/PCT tartalmú hulladékok
A PCB/PCT tartalmú hulladékok a műanyagipari használatból, a növényvédő szerekből, festékekből, csomagolóanyagok gyártásából keletkeznek, bár káros környezetvédelmi és élettani hatásuk miatt alkalmazásuk mára kifejezetten tiltott, gyártásuk 1980-tól megszűnt. Veszélyes hulladéknak minősül, ezért speciális szabályok vonatkoznak a kezelésére.
PET- (polietilén) palack
Üdítős, ásványvizes palack, melyet lehetőség szerint kupak nélkül, összenyomva kell a szelektív hulladékgyűjtő sziget, vagy hulladékudvar műanyaggyűjtő tartályába helyezni. Hasznosítás: lásd: műanyag hulladéknál.

Szárazelem
Ceruzaelem, bébi-, góliát- vagy laposelem. Az elhasználódott szárazelem veszélyes hulladék. Ha a háztartási hulladékba kerül, károsítja, szennyezi környezetünket, a vizeket, az erdőket, az élővilágot. Szárazelem gyűjtésére szolgáló tartályok találhatóak a főváros közel 1000 pontján – közintézményekben, iskolákban, valamint lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is. A begyűjtött mennyiség veszélyeshulladék-lerakóra kerül.

Szerves hulladék

Biológiailag lebontható hulladékok (zöld- és biohulladék).

Színes üveg
Színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üvegek. A színes üveg szelektív gyűjtőedénybe nem dobható színezetlen, azaz fehér üveg, drótszövetes üveg, katedrálüveg, kerámia, porcelán. Fontos, hogy az üvegekről távolítsák el a fém kupakokat! Hasznosítás: Jelenleg a hasznosítása Magyarországon nem megoldott, ezért külföldön hasznosítják.

Települési szilárd hulladék
háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék, gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

Termikus hasznosítás
lásd: égetés

Textilhulladék
Főként a lakossági használatból kivont ruhadarabok, ill. egyéb használati tárgyak (pl. asztalterítők, függönyök) jelentik a települési szilárd hulladék ezen frakcióját. Hasznosítás: a lerakással, égetéssel történő ártalmatlanítás mellett anyagában történő hasznosítása is lehetséges (pl. géprongyként történő használat), esetleg papírgyártásra (pamutalapú textilből), tűnemezelt szőnyeg gyártására is felhasználható.

Újrafeldolgozás
A hulladékot összegyűjtik, ezután anyagának átalakítása után új terméket alakítanak ki belőle (pl. gumihulladékból játszótéri védőburkolat kialakítása).

Újrahasználat
A hulladékot összegyűjtik, ezután eredeti vagy más célra használják fel anélkül, hogy anyagában változást idéznének elő.

Újrahasznosítás (recycling)
Hulladékká vált anyagok (pl. a szelektív gyűjtőszigeteken begyűjtött frakciók: papír, fém, fehér üveg, színes üveg, műanyag) másodnyersanyagként történő hasznosítása a környezetvédelem érdekében.

Veszélyes hulladék
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint veszélyesnek minősül az a hulladék, amely a törvényben felsorolt tulajdonságok közül eggyel, vagy többel rendelkezik, és olyan koncentrációban van jelen, hogy az emberi, állati szervezetre, ill. a természeti környezetre károsító hatást fejt ki. A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására jelenleg hazánkban az Aszód-Galgamácsa körzetében működő veszélyeshulladék-lerakó, illetve a Dorogon található veszélyeshulladék-égetőmű szolgál, ezenkívül a kórházakban keletkező
veszélyes hulladékok kezelésére néhány kórház saját égetőberendezéssel rendelkezik. Aránya a települési szilárd hulladékban jelenleg 0,4 %. Bizonyos frakciói (szárazelem, használt akkumulátor, elektronikai hulladékok, fáradt olaj és csomagolóanyagai, fénycsövek) lakossági hulladékgyűjtő udvarainkban is leadhatóak.

Veszélyeshulladék-lerakó
Veszélyes hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására szolgáló, nagyfokú természetes és műszaki védelemmel ellátott létesítmény.

Zöldhulladék
Lomb-, fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom. Társaságunk Budapest zöldövezetes kerületeinek egyes területeiről április és november közötti időszakban heti rendszerességgel elszállítja a zöldhulladékot. A zöldhulladékot a kijelölt területekről kizárólag az FKF Zrt. logójával ellátott, „Kerti zöldhulladék” feliratú műanyag zsákokban szállítják el. A zsákok kedvező áron megvásárolhatók az ügyfél-és közönségszolgálati irodáinkban és a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban.