Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 și
din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
-->

POIM 2014-2020

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

 • 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
 • 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
 • 2,46 mld. Euro Cofinanțare

 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare.

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Suma alocată – 2.892.443.785,00 Euro

Obiective specifice

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Acțiuni

 • Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.
 • Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale;
 • Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;
 • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).

 

Potențiali beneficiari

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului Bucureşti

 

În România 18 de proiecte din POS Mediu 2007-2013 pe domeniul managementului deșeurilor au fost incluse în procesul de fazare, ceea ce înseamnă posibilitatea continuării construirii capacităților de management al deșeurilor nefinalizate din POS Mediu prin finanțarea POIM 2014-2020. În lista proiectelor fazate figurează și Fazarea proiectului SMID Harghita: Lista proiecte fazate OS 3.1.

Proiectul propus spre finanțare din POIM 2014-2020 reprezintă faza II a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Harghita”, care își propune continuarea investiţiilor începute prin POS Mediu 2007-2013:

 • Execuţia staţiei de transfer Miercurea Ciuc (capacitate 40.000 t/an) (contracte de lucrări CL3 şi CL6)
 • Finalizarea staţiei de transfer Corund (capacitate 17.000 t/an) (contract de lucrări CL3)
 • Execuţia centrului de colectare selectivă a deşeurilor Miercurea Ciuc (contracte de lucrări CL3 şi CL6)
 • Finalizarea centrului de colectare selectivă a deşeurilor Corund (contract de lucrări CL3)
 • Execuţia drumurilor de acces şi asigurarea cu utilităţi a tuturor obiectivelor din cadrul SMID Harghita (contract de lucrări CL5).

 

Valoarea actualizată totală care face obiectul acestui proiect fazat este de 9.360.960 €  (inclusiv costuri neeligibile şi TVA), din care valoare eligibilă este de 3.480.828 €.

Procesul de pregătire al proiectului fazat este în curs de finalizare.